روزی ما ميمريم ... چون زمانی کودک بوديم ........... دل آسمان می خواهد و تو نمی دانی اين چقدر چه قدر زياد است ......... اين بار بايد بايستيم ...

زندگی بدتر از مرگ هم هست : بدون عشق .......

/ 1 نظر / 11 بازدید
meisam

ما مي رويم ... او مي رود ...همانطور كه كودكيهايمان رفتند . زندگي هايمان هم مي رود چه باعشق چه بودن عشق و تنها من مي مانم و من باخاطره اي كه تنها با بوي بهار نارج زنده مي شود .