انسان ناظر صميمی را دوست دارد و بگذار كه همين انسان ساده ترين دروغ های خوب را باور كند...

...

..

.

و تو حرف بزن ! و اگر بپرسی كه دير نيست؟ خواهمت گفت : برای من كه می شنوم دير نيست.

بگذار ٬

بگذار ٬ ... رستنی ها به دست خويش برويند...

/ 0 نظر / 11 بازدید