من در سکوت خود آخر بارويی ميسازم برای آنهايی که می روندو لبخند سپر آنهاست...

سپری برای تو بارويی برای خودم.....

اينجا هيچ هيچ عقربه يک نفس جوانه می زند ..........پروانه ها زود می میرند.....

و من راه باريکی ام که پيچ می خورم  به ديوار می رسم در خودم راه  می روم ... و ... کنار ديوار به خودم می رسم.........

راز های آنجا.......... شايد با خودم

 

 

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
meisam

کاش پنجره‌ای می ساختی به وسعت نگاهت.... آنقدر در راه می ماندی تا کسی را به راهت ببری ..... کاش زندگی مثل پروانه زيبا بود ، کوتاه ، کوتاه