گوش کن

به نت هايی که پشت پنجره ات می خورند: با ...را ....

کسی به باران عادت نمی کند ...

هر بار که بيايد خيس می شويم ....

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
من بی تو

زیر باران باید رفت... بی خیال اگه خیس شی! چرا؟ چرا؟ چرا هر بار سیل اشکم رو جاری می کنی؟ چرا؟ زندگی بدتر از این هم هست... زندگی بدون عشق