اگرکره مریخ گوی عظیمی بود از رنج که هر سنگش از درد فریاد می کشید نمی توانست همدردی ما را برانگیزد زیرا مریخ به دنیای ما تعلق ندارد ... کسی که خود را خارج از دنیا می داند به رنجهای دنیا حساس نیست ......

.

.

جاودانگی - کوندرا

/ 3 نظر / 11 بازدید
www.nazaratemardomi.com

"جا, الحق و زهق الباطل" "قیام وحدت" تحت راهبری یگانه نجات دهنده آدمیان " آقا پروفسور ابراهیم میرزایی" هدف در این است که با دست آدم. باطل منهدم و "حق و عدالت" برقرار گردد. " یدالله فوق ایدیهم "

آرین

اوهووم...حتی کسی که از دنیای ما هست ولی "جنسِ" رنجش از دنیای رنج ِ ما نیست...

Netlady (غریب آشنا)

می خواستم چیزی بنویسم ولی قبل از من آرین خان همان را نوشته بود. مهم و تنها چیز ادامه است و ادامه آن هم به بهترین سبکمان. بهاری باشی در پناه حق[لبخند][گل]