بغض خنده پيچيده در گلويم
و عجيب هميشه بغضم می ترکد
خيال کردی غم هايم رفتند ومن ماندم
گول خوردی..........................

/ 0 نظر / 2 بازدید