چشمهايت بيهوده زيرو رو می شوند...

آتش من به آب تعبير می شود..

و من وتو هزار تکه استوار رد می شويم

و اينجا راه نرفته ای که از چشمان من وتو عبور می کند...

زير خاکهای ترديد جايی برای نفس نيست..

می دانم

بيا تمام راه را از آن طرف برگرديم...

 

/ 0 نظر / 11 بازدید