چه اميد عبثی بستم من

به مترسک که بپايد سر جاليزم را

بهتر آنست که خود برخيزم.............

/ 4 نظر / 8 بازدید
hazioon

اما گاهی جاليز بی مترسک هم قشنگه.. آزاد و عشق گنجيشکا و پرنده های گرسنه...

meisam

.... شايد هم مترسک به آمدنت ، به بر خاستنت اميد دارد...

hami

شکستند...

hami

برخيز و مترسک را از نو بنما ؛ که جاليز بی مترسک نبايد... ؛ راستی داستان سوزاندن ابراهيم را برايت گفته ام؟...