مرد به شکار میرود و می ستیزد ...

زن دسیسه می چیند و خیال می بافد ...

او مادر وهم است ..

مادر خدایان ..

چشمی نهان بین دارد ..

پر و بالی که توان پرواز به بی کران تخیل می بخشدش..

خدایان همچون مردانند ..

بر سینه زنی

زاده می شوند و می میرند ....

                                                                                                                    ژول میشله

/ 0 نظر / 3 بازدید