اين خواب را قبلا نديده هم باور می کنم

تو مثل جاده تمام شدی

که من رسيدم  ......   تازه

از بد خطی ام به جايی که..........

اتوبوس وکشتی هم نمی رسيدند به دادم ..........

با بوی گيج الکل و

چشمهای سگی ته رنگم....

 

رضا /گودرزی

/ 1 نظر / 8 بازدید
hami

را