سیزده نحس نیست ... دل تو تلخ است...

/ 1 نظر / 10 بازدید
تلخ...

با همه‌ی تلخی‌اش، بگذار بگویم: دست عشق از دامن دل دور باد! /// می‌توان آیا به دل دستور داد؟ می‌توان آیا به دریا حکم کرد /// که دلت را یادی از ساحل مباد؟ موج را آیا توان فرمود: ایست! /// باد را فرمود: باید ایستاد؟ آنکه دستور زبان عشق را /// بی‌گزاره در نهاد ما نهاد خوب می‌دانست تیغ تیز را /// در کف مستی نمی‌بایست داد