از کی ..

طعم خیس یک اندوه ...

و اتفاق افتاده .. و .. نیافتاده ..

..

.

.

شاید کمی قهوه و نو بهار نامجو .. و ..

 

.

.

.

درون من ..یک پا آبله بسته است ..

 

/ 0 نظر / 6 بازدید