و به قول کسی ... ميان اين ۶ سين جای کودکی ام خالی ....

/ 3 نظر / 2 بازدید
mojgan joone gol

وبلاگ جالبی دلری عزيزم وبلاگ منو هم ببين

shadi

جاذبه ی نگاه تو ويرا ن گر خا طره ها ست درست مسه قا صدکی که هم رهه با د خد ا ست