ديوارهات چه قدر مه می گيرند ؟

بهار نارنجهات چه قدر نارنجند؟

جمله هات چه قدر نميرسند ...

/ 1 نظر / 3 بازدید
ناهيد

هرچقدر تلاش می کنم جمله ها به تهٍ دلم نمی رسند.چقدر دلم را نمی فهمم.