گفتا من آن ترنجم کاندرجهان نگنجم

گفتم به از ترنجی لیکن به دست نایی................

۱ مهر آغاز پاییز... آغاز یک زندگی........

/ 2 نظر / 3 بازدید
ترنج

دست بردار... چو رو کنی به رهت درد و رنج نشناسیم ز لطف روی تو دست از ترنج نشناسیم