هر ساعت نقص می شوی ..

خاطره های نا تمام  به امان تو و این دنیا گذاشته می شود

باران را که نمی بینی ..نمی بینی .. بلدش نمی شوی

می خواهم ... می خواهم که بروم ...

اما می مانم .. می ما .. ن ... م ...

/ 0 نظر / 3 بازدید