خودم را که برای اشاره ها که تعريف می کنم متفاوتم ...

هنوز قبول داريم گل از کوزه ناب تر است؟

/ 2 نظر / 3 بازدید
حسین

چی بگم...

ناهيد

پس بهتره سکوت کنيم و سعی نکنيم برای هر چيزی تعريفی و دليلی پیدا کنيم.