به ياد يک اشنا

وقتی نگاهت با من بود
ازباران گفتی که ای کاش ببارد..................
و ما کنار پنجره بوديم که باران اوج گرفت
و من به ياد ان روز
و تو يادت نيست که ان روز باران امد.................

/ 0 نظر / 5 بازدید